بانک ملی              33774002

 

بانک ملت              33777730

 

صندوق رسالت     33777724

 

صندوق مشیز      33774430

 

 

بیمه تامین اجتماعی           33773300

بیمه خدمات درمانی            33777781

ثبت احوال                            33774085 

   ثبت اسناد                              33777250    

                             اداره پست                       33772489