بیمه تامین اجتماعی           33773300

بیمه خدمات درمانی            33777781

ثبت احوال                            33774085 

   ثبت اسناد                              33777250    

                             اداره پست                       33772489