دادگاه عمومی                               33776311

پاسگاه ونیروی انتظامی               33772808