باغ شاهزاده

باغ متولی باشی 

باغ ارم

باغ هزاردستان

خانه معلم