گواهی عدم خلاف

مدارک مورد نیاز

- اصل و رونوشت سند رسمی یا پروانه و پایانکار صادره

- فرم تکمیل شده درخواست صدور گواهی عدم خلاف

- اصل و رونوشت شناسنامه و کارت ملی مالک یا وکیل قانونی ( در صورت وجود )

 

خلاصه انجام کار

1 – دریافت فیش بازدید و پرداخت وجه آن به بانک و ارائه فیش به متصدی مربوطه و اخذ نوبت

2 – بازدید از ملک و ترسیم کروکی و تهیه ارائه گزارش بازدید توسط مأمور بازدید

3 – ارسال پرونده به طرح تفصیلی و بررسی پرونده از لحاظ کاربری و بروکف

4 – ارسال پرونده به واحد تعیین خلاف جهت بررسی تخلفات احتمالی و اخذ برگ گزارش مهندس ناظر جهت املاک دارای پروانه و فاقد پایانکار

اگر پرونده دارای خلاف باشد

4 – 1 – ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد

4 – 2 – صدور رأی کمیسیون ماده صد

4 – 3 – اجرای حکم کمیسیون ماده صد

5 – ارسال پرونده به واحد محاسبه عوارض

6 – محاسبه عوارض صدور گواهی و ارسال پرونده به واحد نوسازی جهت اخذ عوارض نوسازی

7 – صدور فیش های مربوطه و پرداخت آن توسط مالک و ارائه فیش های مربوطه به واحد محاسبه عوارض

8 – تهیه پیش نویس گواهی و تأیید و صدور آن توسط مسئولین مربوطه

اگر پرونده فاقد خلاف باشد

5 – ارسال پرونده به واحد محاسبه عوارض

6 – محاسبه عوارض صدور گواهی و ارسال پرونده به واحد نوسازی جهت اخذ عوارض نوسازی

7 – صدور فیش های مربوطه و پرداخت آن توسط مالک و ارائه فیش های مربوطه به واحد محاسبه عوارض

8 – تهیه پیش نویس گواهی و تأیید و صدور آن توسط مسئولین مربوطه