اعضای شورای اسلامی ماهان

 

 

          رئیس شورا             آقای دکتر مهدی ابوالحسن زاده

    

 نایب رئیس               آقای ابوالقاسم حاجی زاده

 

خزانه دار          آقای عباس فرمیتنی

 

منشی اول               آقای عبدالهمدی رنجبر

 

منشی دوم              آقای علی قاسم زاده

        

 

 

    شماره تماس

          034-33773140