ارتباط مستقیم با شهردار

آدرس:  ایران ، کرمان ، ماهان ، خیابان امام خمینی ، پلاک 5

تلفن : 03433772727

فکس: 03426222189

کد پستی: 7631915145