بازدید کارشناسان حوزه عمرانی استانداری کرمان از پروژه های عمرانی ماهان.