جلسه شهردار وشورای اسلامی شهر با کارشناسان شهرسازی

باحضور اساتید دانشگاه(شهرسازی) با حضور شهرداروشورای شهر ماهان تشکیل و درزمینه مسائل شهری و شهرسازی بحث و تبادل نظر گردید.