دیدار شهردار با رئیس جدید ثبت اسناد ماهان

در این دیدار مهندس اژدری ضمن تبریک به آقای تیموری ریاست جدید اداره ثبت اسناد ماهان آرزوی موفقیت برای ایشان نمودند.در این دیدار نیز آقای تیموری همکاری خود را با شهر داری اعلام نمودند.