نواختن زنگ انقلاب در ماهان

 

با حضور آقای محسن بیگی مدیر کل آموزش و پرورش استان و مسئولین ماهان

زنگ انقلاب در مدرسه نمونه دولتی هاجر نواخته شد.