سرپرست شهرداری ماهان و اعضای شورای شهر از بانوان شهرداری

سرپرست شهرداری ماهان و اعضای شورای شهر از بانوان شهرداری به مناسبت روز زن تجلیل نمودند.در این جلسه ضمن تبریک روز زن توسط ریاست شورای شهر و سرپرست شهرداری به نیازها و سولات این بزگواران پاسخ داده شد.