معارفه شهردار جدید شهر ماهان

با حضور امام جمعه ، معاونت فرماندار کرمان ، معاونت مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری کرمان ،مسئولین ادارات ماهان ،اعضای شورای شهر، خانواده های شهدا ومعتمدین شهر

ماهان آقای عبدالمهدی رنجبر به عنوان شهردار ماهان معرفی شدند ونیز از زحمات آقای مالک اژدری شهردار سابق توسط شورای اسلامی شهرتجلیل به عمل آمد.