بازدید پرفسر زاهدی از مسابقات فوتسال جام رمضان در ماهان