دیدار با خانواده شهدا با حضور مسئولین ماهان به مناسبت هفته قوه قضائیه

به مناسبت هفته قوه قضائیه ریاست دادگاه عمومی ، شهردار، ریاست ثبت اسناد و تعدادی از مسئولین ماهان دیداری با مادر شهیدان محمدآبادی و پدر شهیدان صابر ماهانی داشتند.