معرفی آقای مشکی به عنوان عضو جدید در شورای اسلامی شهر ماهان

طی انتصاب آقای عبدالمهدی رنجبر به عنوان شهردار ماهان آقای مشکی به عنوان عضو جدید وارد شورای اسلامی شهر ماهان شدند.