حضوذ خادمان حرم حضرت امام رضا (ع ) درشهر ماهان

همزمان به دهه کرامت خادمان حرم حضرت امام رضا (ع ) به ماهان سفر کردن و باحضور مسئولین شهر دیداری با خانواده شهیدان حسین پیردمویی ،

محمود خالقی ، مهدی ملا محمدی وهمچنین دیداری با آزاده وجانباز رحیمی صادق داشتند و ودر مراسم جشن زیر سایه خورشید در مسجدالرضا حضور

یافتند.