دیدارخادمان حرم حضرت امام رضا (ع ) با شهردار

همزمان با حضور خادمان حرم حضرت امام رضا (ع ) دیداری با مهندس رنجبر شهردار ماهان نیز داشتند.