دیدار شهردار و اعضای شورای شهر با فرمانده انتظامی وپلیس راه ماهان به مناسبت هفته نیروی انتظامی

همزمان با هفته نیروی انتظامی شهردار و اعضای شورای شهردیداری با فرمانده انتظامی و پلیس راه ماهان داشتند و کلیه اعضا از زحمات این بزرگواران تقدیر نمودند و در پایان از شهزک ترافیک این

مجموعه بازدید به عمل آمد.