نشت اساتید جغرافیا و برنامه ریزی شهری در ماهان

این نشت با حضور اساتید جغرافیا و برنامه ریزی شهری کرمان ، تهران و اصفهان درمحل سالن پیامبر اعظم بخشداری برگزار گردید و در مورد مسائل شهر ماهان تبادل نظرگردید