فینال مسابقات چهارگانه اداره اوقاف

همزمان با هفته وقف مسابقات فوتسال چها جاانبه اداره اوقاف ماهان برگزار گردید و در فینال اینمسابقات تیم اوقاف ماهان قهرمان مسابقات شد.