عدم خلافی گواهی ساختمان

....
گواهی عدم خلاف
مدارک مورد نیاز
- اصل و رونوشت سند رسمی یا پروانه و پایانکار صادره
- فرم تکمیل شده درخواست صدور گواهی عدم خلاف
- اصل و رونوشت شناسنامه و کارت ملی مالک یا وکیل قانونی ( در صورت وجود )
 
خلاصه انجام کار
1 – دریافت فیش بازدید و پرداخت وجه آن به بانک و ارائه فیش به متصدی مربوطه و اخذ نوبت
2 – بازدید از ملک و ترسیم کروکی و تهیه ارائه گزارش بازدید توسط مأمور بازدید
3 – ارسال پرونده به طرح تفصیلی و بررسی پرونده از لحاظ کاربری و بروکف
4 – ارسال پرونده به واحد تعیین خلاف جهت بررسی تخلفات احتمالی و اخذ برگ گزارش مهندس ناظر جهت املاک دارای پروانه و فاقد پایانکار
اگر پرونده دارای خلاف باشد
4 – 1 – ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد
4 – 2 – صدور رأی کمیسیون ماده صد
4 – 3 – اجرای حکم کمیسیون ماده صد
5 – ارسال پرونده به واحد محاسبه عوارض
6 – محاسبه عوارض صدور گواهی و ارسال پرونده به واحد نوسازی جهت اخذ عوارض نوسازی
7 – صدور فیش های مربوطه و پرداخت آن توسط مالک و ارائه فیش های مربوطه به واحد محاسبه عوارض
8 – تهیه پیش نویس گواهی و تأیید و صدور آن توسط مسئولین مربوطه
اگر پرونده فاقد خلاف باشد
5 – ارسال پرونده به واحد محاسبه عوارض
6 – محاسبه عوارض صدور گواهی و ارسال پرونده به واحد نوسازی جهت اخذ عوارض نوسازی
7 – صدور فیش های مربوطه و پرداخت آن توسط مالک و ارائه فیش های مربوطه به واحد محاسبه عوارض
8 – تهیه پیش نویس گواهی و تأیید و صدور آن توسط مسئولین مربوطه