اخذ پایان کار

اخذ پایانکار

مدارک مورد نیاز

- اصل پروانه صادره قبلی

- فرم تکمیل شده درخواست پایانکار توسط یا وکیل قانونی (فرم را از منطقه تحویل بگیرید و یا از همین سایت در قسمت فرمها چاپ بگیرید )

- وکالتنامه وکیل قانونی ( اصل و رونوشت ) – اصل و رونوشت شناسنامه و کارت ملی وکیل قانونی ( در صورت وجود )

خلاصه مراحل انجام کار :

1 – دریافت فیش بازدید و پرداخت وجه آن به بانک و ارائه فیش به متصدی مربوطه و اخذ نوبت

2 – بازدید از ملک و ترسیم کروکی و تهیه ارائه گزارش بازدید توسط مأمور بازدید

3 – ارسال پرونده به طرح تفصیلی و بررسی پرونده از لحاظ کاربری و بروکف

4 – ارسال پرونده به واحد تعیین خلاف جهت بررسی تخلفات احتمالی و اخذ برگ گزارش مهندس ناظر و برگ استحکام بنا

اگر پرونده دارای خلاف باشد

4 – 1 – ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد

4 – 2 – صدور رأی کمیسیون ماده صد

4 – 3 – اجرای حکم کمیسیون ماده صد

5 – ارسال پرونده به واحد دستور نقشه و ارسال پرونده به واحد محاسبه عوارض توسط واحد دستور نقشه

6 – محاسبه عوارض پایانکار و ارسال پرونده به واحد نوسازی جهت محاسبه عوارض نوسازی

7 – پرداخت عوارض تعیین شده توسط مالک و ارائه فیش های پرداختی به واحد محاسبه عوارض

8 – تهیه پیش نویس پایانکار و تأیید و صدور آن توسط مسئولین مربوطه

اگر پرونده فاقد خلاف باشد

5 – ارسال پرونده به واحد دستور نقشه و ارسال پرونده به واحد محاسبه عوارض توسط واحد دستور نقشه

6 – محاسبه عوارض پایانکار و ارسال پرونده به واحد نوسازی جهت محاسبه عوارض نوسازی

7 – پرداخت عوارض تعیین شده توسط مالک و ارائه فیش های پرداختی به واحد محاسبه عوارض

8 – تهیه پیش نویس پایانکار و تأیید و صدور آن توسط مسئولین مربوطه