صدور پروانه

صدور پروانه جدید ساختمان

صدور پروانه ساختمان جهت زمینی که قبلاً ساخت و ساز روی آن انجام نگرفته است

محل مراجعه :شهرداری ماهان

الف ) در صورتیکه زمین دارای سند رسمی باشد

مدارک مورد نیاز

-اصل و تصویر اسناد مالکیت ملک

-اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک سند یا وکیل قانونی وی

-اصل و تصویر وکالتنامه رسمی وکیل (درصورتیکه وکیل قانونی جهت پیگیری موضوع اقدام کرده باشد)

-فرم تکمیل شده درخواست پروانه (فرم را از منطقه تحویل بگیرید و یا از همین سایت در قسمت فرمها چاپ بگیرید )

خلاصه مراحل انجام کار صدورپروانه

1-دریافت فیش بازدید و پرداخت وجه آن به بانک و ارائه فیش به متصدی مربوطه و اخذ نوبت بازدید ( برای هربازدید...........ریال به حساب...................بانک.....................واریز نمایید)

2-بازدید از ملک و ترسیم کروکی و تهیه و ارائه گزارش بازدید توسط مأمور بازدید

3-بررسی و مطابقت محدوده مللک و درخواست با طرح تفصیلی از نظر کاربری و میزان احتمالی عقب نشینی

4-محاسبه ، دریافت فیش و پرداخت عوارض نوسازی

5-ارائه دستور نقشه (دستورالعمل چگونگی تهیه نقشه) به مالک جهت تهیه نقشه

6-تهیه نقشه توسط مالک بوسیله دفاتر مهندسی ذیصلاح و ارائه به شهرداری جهت بررسی و تأیید نقشه ها توسط شهرداری

7-ارائه نقشه های تأیید شده شهرداری به نظام مهندسی جهت تأیید فنی نقشه ها و ارسال به شهرداری

8-محاسبه عوارض صدورپروانه بر اساس نقشه های تأیید شده توسط نظام مهندسی و صدور فیشهای عوارض مربوطه (آتش نشانی،آموزش و پرورش ، بیمه ، عوارض صدور پروانه و...)

9-پرداخت عوارض توسط مالک

10تهیه پیش نویس پروانه و تأیید و صدور آن توسط مسئولین ذیربط

ب)در صورتیکه سند عادی ( غیر رسمی ) باشد

 

مدارک مورد نیاز

- اصل و تصویر سند ( عادی ) مالکیت زمین

- کلیه بن چاقهای مربوط به ملک تا دارنده مالک اصلی که در اداره ثبت پلاک ملک بنام وی می باشد

- فرم تکمیل شده درخواست صدور پروانه (فرم را از منطقه تحویل بگیرید ویا از همین سایت در قسمت فرمها چاپ بگیرید )

 

خلاصه مراحل انجام کار صدور پروانه

1 – دریافت فیش بازدید و پرداخت وجه آن به بانک و ارائه فیش به متصدی مربوطه و اخذ نوبت بازدید ( برای هر بازدید...........ریال به حساب...................بانک.....................واریز نمایید)

2 – بازدید از ملک و ترسیم کروکی و تهیه و ارائه گزارش بازدید توسط مأمور بازدید

3 – ارسال پرونده به کمیسیون بررسی اصالت اسناد عادی و تأیید اصالت سند توسط کمیسیون مربوطه

4 – اخذ تعهد کشف فساد مالکیت تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از مالک

5 – بررسی و مطابقت محدوده ملک و درخواست با طرح تفضیلی از نظر کاربری و میزان احتمال عقب نشینی

6-محاسبه و دریافت فیش و پرداخت عوارض نوسازی

7-ارائه دستور نقشه (دستورالعمل چگونگی تهیه نقشه) به مالک جهت تهیه نقشه

8-تهیه تقشه توسط مالک بوسیله دفاتر مهندسی ذیصلاح و ارائه به شهرداری جهت بررسی و تأیید نقشه ها توسط شهرداری

9-ارائه نقشه های تأیید شده شهرداری به نظام مهندسی جهت تأیید فنی تقشه ها و ارسال به شهرداری

10-محاسبه عوارض صدورپروانه بر اساس نقشه های تأیید شده توسط نظام مهندسی و صدور فیشهای مربوطه (آتش نشانی،آموزش و پرورش، بیمه ، عوارض صدور پروانه و...)

11-پرداخت عوارض توسط مالک

-12تهیه پیش نویس پروانه و تأیید و صدور آن توسط مسئولین ذیربط