تمدید پروانه

تمدید پروانه ساختمان

محل مراجعه :شهرداری منطقه مربوطه

مدارک مورد نیاز

- اصل پروانه صادره قبلی

- فرم تکمیل شده درخواست تمدید پروانه توسط مالک یا وکیل قانونی (فرم را از منطقه تحویل بگیرید و یا از همین سایت در قسمت فرمها چاپ بگیرید )

- وکالتنامه وکیل قانونی

خلاصه مراحل انجام کار

1 – دریافت فیش بازدید و پرداخت وجه آن به بانک و ارائه فیش به متصدی مربوطه و اخذ نوبت ( برای هر بازدید...........ریال به حساب...................بانک.....................واریز نمایید)

2 – بازدید از ملک و ترسیم کروکی و تهیه و ارائه گزارش بازدید توسط مأمور بازدید

3 – بررسی و مطابقت محدوده ملک و درخواست با طرح تفضیلی از نظر کاربری و میزان احتمال عقب نشینی

4 – ارسال پرونده به واحد تعیین خلاف جهت بررسی تخلفات احتمالی و اخذ برگ گزارش مهندس ناظر

اگر پرونده فاقد خلاف باشد

5 – ارسال به واحد دستور نقشه

6 – ارسال پرونده به واحد نوسازی جهت محاسبه و پرداخت عوارض نوسازی

7 – تهیه پیش نویس پروانه ساختمان جدید

8 – تأیید و امضاء پروانه توسط مسئولین مربوطه و شهردار منطقه

اگر پرونده دارای خلاف باشد

1 -4 – ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد

2 -4 – اعلام جرایم مربوطه به مالک جهت پرداخت ( در صورتیکه حکم تخریب صادر نشده باشد )

5 – ارسال به واحد دستور نقشه

6 – ارسال پرونده به واحد نوسازی جهت محاسبه و پرداخت عوارض نوسازی

7 – تهیه پیش نویس برگ تمدید پروانه ساختمان جدید

8 – تأیید و امضاء پروانه توسط مسئولین مربوطه و شهردار منطقه