اصلاح پروانه

اصلاح پروانه

اضافه اشکوب

مدارک مورد نیاز

- اصل پروانه صادره قبلی

- فرم تکمیل شده درخواست اصلاح پروانه توسط مالک یا وکیل قانونی (فرم را از منطقه تحویل بگیرید و یا از همین سایت در قسمت فرمها چاپ بگیرید )

- و کالتنامه وکیل قانونی

- تکمیل فرم استحکام بنا توسط ناظر قبلی مبنی بر قابلیت افزایش اشکوب و تأیید نظام مهندسی (فرم را از منطقه تحویل بگیرید و یا از همین سایت در قسمت فرمها چاپ بگیرید )

خلاصه مراحل انجام کار

1 – دریافت فیش بازدید و پرداخت وجه آن به بانک و ارائه فیش به متصدی مربوطه و اخذ نوبت

2 – بازدید از ملک و ترسیم کروکی و تهیه و ارائه گزارش بازدید توسط مأمور بازدید

3 – ارسال پرونده به طرح تفضیلی و بررسی پرونده از لحاظ کاربری و بروکف

4 – ارسال پرونده به واحد تعیین خلاف جهت بررسی تخلفات احتمالی و اخذ برگ گزارش مهندس ناظر

اگر پرونده دارای خلاف باشد

4 – 1 – ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد

4 – 2 – صدور رأی کمیسیون ماده صد

4 – 3 – اجرای حکم کمیسیون ماده صد

5 – ارسال پرونده به واحد دستور نقشه و ارائه ضوابط تهیه نقشه به مالک جهت تهیه نقشه توسط دفاتر طراحی

6 – ارائه نقشه های تهیه شده به واحد دستور نقشه و بررسی تأیید نقشه ها توسط شهرداری

7 – ارائه نقشه های تاأیید شده توسط شهرداری به سازمان نظام مهندسی و اخذ تأییدیه نظام مهندسی

8 – محاسبه عوارض نقشه های اصلاح شده بر اساس نقشه های تأیید شده توسط نظام و صدور فیش مربوطه بعلاوه فیش نوسازی

9 – پرداخت عوارض اعلام شده توسط مالک به بانک و ارائه فیش آن به واحد عوارض

10 – تهیه پیش نویس پروانه و تأیید و صدور آن توسط مسئولین مربوطه

اگر پرونده فاقد خلاف باشد

5 – ارسال پرونده به واحد دستور نقشه و ارائه ضوابط تهیه نقشه به مالک جهت تهیه نقشه توسط دفاتر طراحی

6 – ارائه نقشه های تهیه شده به واحد دستور نقشه و بررسی تأیید نقشه ها توسط شهرداری

7 – ارائه نقشه های تاأیید شده توسط شهرداری به سازمان نظام مهندسی و اخذ تأییدیه نظام مهندسی

8 – محاسبه عوارض نقشه های اصلاح شده بر اساس نقشه های تأیید شده توسط نظام و صدور فیش مربوطه بعلاوه فیش نوسازی

9 – پرداخت عوارض اعلام شده توسط مالک به بانک و ارائه فیش آن به واحد عوارض

10 – تهیه پیش نویس پروانه و تأیید و صدور آن توسط مسئولین مربوطه