مزایده ها مناقصات

 

 

در حال حاضر هیچ مزایده یا مناقصه ای در این شهرداری اعلام نشده است