شورای اسلامی ماهان

 

اعضای شورای اسلامی ماهان

 

  • رئیس شورا آقای دکتر مهدی ابوالحسن زاده
  •  
  • نایب رئیس آقای ابوالقاسم حاجی زاده
  •  
  • خزانه دار آقای عباس فرمیتنی
  •  
  • منشی اول آقای عبدالهمدی رنجبر
  •  
  • منشی دوم آقای علی قاسم زاده

 

 

 

شماره تماس

034-33773140