شورای اسلامی ماهان

 

اعضای شورای اسلامی ماهان

 

  • رئیس شورا آقای عباس فرمیتنی
  •  
  • نایب رئیس آقای ابوالقاسم حاجی زاده
  •  
  • خزانه دار آقای دکتر مهدی ابو الحسن زاده
  •  
  • منشی اول آقای علی مشکی
  •  
  • منشی دوم آقای علی قاسم زاده

 

 

 

شماره تماس

034-33773140