برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش بخش ماهان

جلسه شورای آموزش و پرورش بخش ماهان با حضور اعضای در سالن پیامبر اعظم بخشداری تشکیل گردید و موارد ذیل مورد برسی قرار گرفت.

سرویس های حمل ونقل دانش آموزان

تخریب و حصار کشی  دبیرستان کوثر

تخریب مدرسه آیت الله غفاری

برنامه عزاداری دانش آموزان دوره اول و دوم دبیرستان ها

برگزاری جشن عاطفه ها

جابجایی فضا های آموزشی