تکمیل محوطه میدان عاشورا جهت عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی