برگزاری جلسه شورای اداری شهرداری ماهان

باحضور مدیران شهرداری جلسه شورای اداری در محل دفتر شهردار برگزار شد ومصوبات جلسه قبل مورد برسی قرار گرفت و در پایان از زحمات مدیران برتر شهرداری ، آقایان اصغر محمد شاهی   - سید امیر یزدی روح الامینی و خانم افسانه خلیلی زاده تقدیر شد.