برگزاری جلسه کمیسیون معماری و شهر سازی شهرداری ماهان

جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی شهرداری ماهان باحضور شهردار ، دکتر جهان بین و تعدادی از مهندسین در دفتر شهردار منعقد گردید ونقشه های مربوط به اصلاح پارک تیگران مورد برسی قرار گرفت .