برگزاری جلسه شورای اداری شهرداری ماهان

باحضور کلیه مدیران شهرداری جلسه شورای اداری در محل دفتر شهردار برگزار شد.

مصوبات جلسه مذکور:

پیگیری برگزاری کمیسیون مائه 100 - جانمایی راه دسترسی به مسکن مهر از سمت میدان باهنر - جانمایی امتداد خیابان قرنی به سمت خیابان نه دی - پیگیری اجرای احکام تخریب صادر شده - پیگیری  اجرای املاک مسیری خیابان خیام -  پیگیری اجرای پیاده روسازی خیاان بهار - پیگیری انعقاد قرارداد نصب دوربین های پایش تصویری .