رفع تصرف 6 قطعه زمین از اراضی ملی در شهرک خواجوی ماهان

در راستای احقاق حقوق مردم 6 قطعه زمین از اراضی ملی در شهرک خواجوی شهر ماهان رفع تصرف گردید.

عبدالمهدی رنجبر شهردار ماهان گفت : این کار در راستای حقوق مردم با دستور قضایی و همکاری عوامل انتظامی صورت پذیرفت.

همچنین وی خاطر نشان کرد: با توجه به قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغات ، حصار بدون مجوز 8 قطعه زمین کشاورزی هم تخریب گردید.

در پایان عبدالمهدی رنجبر تصریح کرد: شهرداری ماهان با هیچ یک از افراد متخلف مسامحه نخواهد کرد و هیچ گاه اجازه نخواهد داد که تصرفات غیر قانونی و تغیر کاربری های غیر مجاز ماهیت شهر ماهان راتغیر دهد.