آسفالت مرحله اول معابر شهر ماهان در سال 1399 به روایت تصویر