تقدیر شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از ریاست داد گاه عمومی ماهان

همزمان با هفته قوه قضائیه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ماهان دیداری با آقای میرزابیگی ریاست دادگاه عمومی  ماهان داشتند و به پاس تقدیراز زحمات و همکاری  ایشان لوح تقدیر از طرف شهرداری و شورای اسلامی شهرتقدیم ایشان گردید.