بهسازی بلوار ورودی شهر ماهان از سمت هفت باغ علوی به روایت تصویر