نصب برج های روشنایی معابر شهر ماهان به روایت تصویر