معارفه شهردار ماهان

با حضور مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری کرمان ، مسئولین کرمان و ماهان  ، خانواده شهدا و تعدادی از بزرگان شهر، مهندس حمید معین الدینی به عنوان شهردار جدید شهر ماهان معرفی شد.