غبار روبی قبور مطهر شهدا همزمان با معارفه شهردار ماهان