بازدید شهردار و اعضای شورا از ساخت المان های شهری به روایت تصویر