بازدید شهردار از روند ساخت المان های شهری و برج های نور