آذین بندی شهر برای ایام فاطمیه

به مناسبت ایام فاطمیه و چهلم سردار کویر شهید حاج مهدی توسنگ شهر ماهان را با پرچم های مشکی آذین بندی کردیم.