جدول گذاری خیابان 9 دی

شهردار ماهان اظهار داشتند :
طی برنامه ریزی های انجام شده برای پروژه های عمرانی ، جدول گذاری خیابان 9دی به پایان رسیده است.