بازدید شهردار واعضای شورای اسلامی شهر ماهان از ساخت المان های شهری و برج های نور