برای اولین در کل استان کرمان ایجاد سطل های زباله زیر زمینی در شهر زیبای ماهان