دیدارتعدادی از مسئولین ماهان

دیدارتعدادی از مسئولین ماهان با فرمانده جدید حوزه مقاومت بسیج امام علی (ع) ماهان