برگزاری جشنواره غذا در ماهان

این جشنواره به همت  مدیریت دبستان آزادی (دوره دوم) برگزار گردید و دانش آموزان 

غذاهای بومی و محلی خود را ارائه نمودند.

در این مراسم که با حضور مهندس اژدری شهردار ماهان و تعدادی از مسئولین همراه بود

از برگزیدگان این جشنواره تقدیر شد.