سرپرست شهرداری ماهان و اعضای شورای شهر از باتوان شهرداری به مناسبت روز زن تجلیل نمودند.

سرپرست شهرداری ماهان و اعضای شورای شهر از باتوان شهرداری به مناسبت روز زن

تجلیل نمودند.

در این جلسه ضمن تبریک روز زن توسط ریاست شورای شهر و سرپرست شهرداری به

نیازها و سولات این بزگواران پاسخ داده شد.