دیدار اعضای شورای شهر ، شهردار و جمعی از پرسنل شهرداری با ریاست دادگاه عمومی ماهان

همزمان با سالروز شهادت دکتر بهشتی و هفتادودو تن ازیاران (هفته قوه قضائیه) اعضای

شورای شهر ،شهردار و جمعی از پرسنل شهرداری دیداری با ریاست دادگاه عمومی ماهان

داشتند.